CONFERENCE VENUE

Hotel Ukraina

Instytutska St, 4, Kyiv, Ukrayna, 01001